Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom willen wij u in deze privacyverklaring heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Stichting Techniek Campus Techport persoonsgegevens verwerkt.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Techniek Campus Techport. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Stichting Techniek Campus Techport is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring kan worden gewijzigd.

 

Contactgegevens:
Stichting Techniek Campus Techport
Rooswijkweg 61
1951 MH Velsen-Noord
0251-743 101

 

secretariaat@techport.nl
www.techport.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Stichting Techniek Campus Techport verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Wij verwerken uw gegevens via het contactformulier op onze website. Wij verzamelen ook gegevens door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en e-mail.  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- bankrekeningnummer (IBAN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Stichting Techniek Campus Techport verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Het verwerken van de persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doelen is  noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst.


Stichting Techniek Campus Techport verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Voor het verzenden van onze nieuwsbrief  vragen wij om een e-mail adres en Voor –en achternaam. Wij vragen hiervoor altijd om uw toestemming.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Stichting Techniek Campus Techport bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van verschillende factoren. In sommige gevallen moet Techniek Campus Techport jouw gegevens vanwege een wettelijke verplichting minimaal 7 jaar bewaren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij factuur-, order- en betaalgegevens. Voor meer details omtrent onze bewaartermijnen kun je contact opnemen onze  klantenservice.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Stichting Techniek Campus Techport verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Techniek Campus Techport blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet delen met partijen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”).

 

Stichting Techniek Campus Techport  behoudt zich het recht voor, de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer wij dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Stichting Techniek Campus Techport te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Welke cookies gebruiken wij? 

 

De website  van Stichting Techniek Campus Techport  gebruikt cookies. Een cookie is (deel van) een tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken op onze website de volgende cookies: 

 

Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om jou de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar je om hebt gevraagd. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

 

Analytiche cookies
Deze cookies stellen ons in staat om het aantal bezoekers te herkennen en het bijhouden van bezoekersstatistieken en het surfgedrag van bezoekers op onze website. Wij krijgen hiermee een beter inzicht in het functioneren van de website. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

 

Cookies van derden
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 

-        Google Analytics (t.b.v. relevante advertentiecampagnes, het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen en conversietracking)

-        Youtube (Voor het kunnen afspelen van embedded video's)

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Jouw rechten; Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij ons vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Stichting Techniek Campus Techport Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit door ons te laten rectificeren.

 

Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Stichting Techniek Campus Techport opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Stichting Techniek Campus Techport al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.


Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Stichting Techniek Campus Techport vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Stichting Techniek Campus Techport jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

 

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Stichting Techniek Campus Techport niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Het gebruik maken van deze rechten kan door een mail te sturen naar secretariaat@techport.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Stichting Techniek Campus Techport neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiertoe gebruikt Active Werving & Selectie B.V. meerdere beveiligingstechnieken waaronder beveiligde servers, firewalls, wachtwoorden en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via secretariaat@techport.nl

 

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief