Nieuws

House of Skills: ‘Pilots in IJmond opzetten voor zij-instroom technische branche’

De snel veranderende arbeidsmarkt vereist een nieuwe aanpak om de vraag naar en het aanbod van werknemers op elkaar afgestemd te krijgen. Onder het motto ‘Leven Lang Ontwikkelen’ moeten werknemers die in een krimpmarkt hun job verliezen, worden omgeschoold naar groeisectoren zoals de techniek. House of Skills, waaraan het IJmondiale Techport capaciteit levert, zet zich hiervoor in.


Technologisering en digitalisering zorgen er onder andere voor dat met name banen in het lagere- en middensegment veranderen en/of verdwijnen. Uit arbeidsmarktonderzoek van de Universiteit van Amsterdam (TIER) blijkt dat gedurende de crisis veel banen structureel zijn verdwenen. In het afgelopen decennium betreft dit alleen al in de bank- en verzekeringsbranche ruim 50.000 fte’s. De verwachting is dat dit proces de komende jaren alleen maar verder zal doorgaan.

 

Intersectorale mobiliteit

In andere sectoren, zoals de techniek, ICT, zorg en hospitality, is daarentegen juist een enorme groeiende vraag naar goed opgeleide werknemers. Zeker als we kijken naar de grote regionale opgaven zoals de energietransitie, woningbouw of vergrijzing. House of Skills wil op korte termijn een omgeving en de voorwaarden creëren om ‘afvallers’ uit de krimpmarkten een her-, om- en/of bijscholingstraject aan te bieden voor juist de groeimarkten die

om nieuwe werknemers zitten te springen.

 

Omdat in de IJmond de vraag naar technisch gekwalificeerd personeel alleen maar zal stijgen, zet Techport zich in voor House of Skills. ‘Zaken als digitalisering van de industrie en de aankomende energietransitie enerzijds en de toenemende vergrijzing van de beroepsbevolking anderzijds, vraagt om een nieuwe manier van opleiden en het verzorgen van instroom’, legt Gerik ten Berge van Techport uit. ‘We zijn natuurlijk al een tijd bezig met het interesseren en opleiden van jongeren voor de techniek. Maar alleen daarmee gaan we de tekorten op de technische arbeidsmarkt niet oplossen. Zij-instroom vanuit andere sectoren, ook wel intersectorale mobiliteit genoemd, kan een wezenlijke bijdrage gaan leveren om voor een groot deel deze tekorten te vullen.’

 

Omscholing

Ten Berge, die ook als netwerkmanager voor House of Skills actief is, ziet duidelijk kansen. ‘Bijvoorbeeld vanuit de sectoren financieel zakelijk, ICT op mboniveau 2 en 3 én detailhandel’, geeft hij aan. ‘Omscholing is dan broodnodig. En juist dáár komt de waardering van skills om de hoek kijken. Als alleen

op diploma’s en werkervaring geselecteerd en geworven blijft worden, komen we nooit tot voldoende zij-instroom. Innovatie in om-, her- en bijscholing is nodig. Kortdurende modules, gerichte skill-assessments en skillsmatching moeten hiervoor soelaas gaan bieden’. House of Skills is een fieldlab waarin het bedrijfsleven, brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en regiogemeenten samenwerken. Zij voeren pilots uit om verschillende op skills georiënteerde loopbaanprogramma’s te ontwikkelen. ‘Techport levert capaciteit aan House of Skills voor het ontwikkelen van nieuwe zij-instroom modules. Het ROC Nova College is hierbij nauw betrokken’, vertelt Ten Berge. ‘Techport is tevens betrokken bij het ontwikkelen van pilot-projecten, die moeten leiden tot daadwerkelijke plaatsing van kandidaten van búiten de techniek náár de techniek.’

 

Skills-akkoord

Op 13 februari jl. kwamen vanuit de metropoolregio Amsterdam de regionale politiek, onderwijs, brancheorganisaties en andere stakeholders voor overleg bij elkaar. Ze spraken de intentie uit om snel stappen te maken met het project. Dit najaar wil men een regionaal skillsakkoord inhoudelijk hebben ingevuld en met elkaar ondertekenen.

 

Pilots in IJmond

Gerik ten Berge zoekt over dit onderwerp contact met de technische bedrijven uit de IJmond. ‘Ik ga graag in gesprek over het opzetten van pilots voor zij-instroom. Daar kan zowel het IJmondiale bedrijfsleven als House of Skills zijn voordeel meedoen’, aldus Ten Berge. ‘Wilt u als regionale ondernemer

meedoen? U kunt mij bereiken via gerik.berge@techport.nl en 06-52505974.

Over Techport

Techport maakt de toekomst
Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van de unieke en duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjager. Ziet kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak- en onderhoudsindustrie.

Copyright © 2018 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer - Privacyverklaring - Inschrijven nieuwsbrief